ཕོ་མོའི་རྐང་འགྲུལ།

རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་ག་དང་ ད་ལས་ཕར་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཕོ་མོའི་རྐང་འགྲུལ “couple walk” འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་ཡི། འདི་ནང་ལོའི་དབྱེ་ཁག་ ༤༠འི་མན་ཆད་དང་༤༠འི་ཡན་ཆད་འབད་གཉིས་བཞག་གནང་ནུག།

 བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡང་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ཨིན། ལམ་འདི་ Tanalum-Dzong Gate ཚུན་འབད་བཞག་ནུག།

You can register hereand registration is open till 17th November.