ཚོང་འབྲེལ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ སློབ་སྟོན་པའི་སློབ་སྦྱོང་འདི་ད་རེས་མཇུག་བསྡུ་ཡི།

30 སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ། 2020

ཚོང་འབྲེལ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ སློབ་སྟོན་པའི་སློབ་སྦྱོང་འདི་ ད་རེས་མཇུག་བསྡུ་ཡི། མཇུག་བསྡུ་བའི་ཉིམ་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྱེར་ཚུ་ཡང་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ ཆུ་ཁ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་དང་ དྲགོས་རྫོང་རབ་ གཉིས་སྐྱི་འབད་གནང་ནུག། ཁ་གསལ་གི་དོན་ལུ ་ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་མི་ གནས་ཚུལ་འདི་ ལྷག་གནང་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།