Culture

སྲོལ་འཛིན་ལས་ཚན།

འཆར་སྣང་། 

  • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ངོ་རྟགས་ ཉམས་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ། ཡར་རྒྱས་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

དམིགས་སྐྱེད།

  •  དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ། གོང་འཕེལ་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

ལཱ་འགན།

  • རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་བརྩམ་ནི་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། དེ་ལས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། 

  • ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།

Downloads

Staff